Close

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) szabályozzák a Kiadó által kiadott Roadster magazin lapszámai megvásárlásának, a magazin Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és a vásárló közötti egyéb kérdéseket.

 

Kiadó a Roadster Magazin megrendelését kizárólag Magyarország területére teljesíti, kézbesítését kizárólag Magyarország területén biztosítja.

 

A Roadster Magazin kézbesítését  Magyarország területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. ; Cg. száma: 01-10-042463, a továbbiakban “Terjesztő”) végzi.

 

 1.Kiadó cégneve: Player Media Kft.;

székhelye: 2367 Újhartyán, Szobor utca 4.

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-972655;

telefonszám: +36 70 338 0762

e-mail: [email protected]

 1. Fogalommeghatározások

Weboldalwww.roadster.hu domain név alatt elérhető internetes felület.

 

Szolgáltatás a Kiadó Rodster magazin kiadványának a kiadását, kinyomtatását, illetve a Terjesztő által Magyarország területén való terjesztése, azaz a Vásárló részére történő kézbesítése, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Vásárló az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személyt is, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”.) Jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.

Terjesztő az a jogi személy amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján ellátja az időszaki kiadványok lappéldányainak terjesztését. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyét, illetve annak esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Roadster magazin impresszumában jelzi. A Kiadványok személyes átvétel útján történő terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén Kiadványok kézbesítés útján történő terjesztését a Magyar Posta Zrt. végzi.

Kiadvány a Kiadó által kiadott Roadster Magazin, melynek első lapszáma 2019. május 15. napján jelent meg, második lapszám megjelenése 2019. Október 15. A harmadik lapszám várhatóan 2020. június 15-én fog megjelenni.

Megrendelés az Előfizető részéről a Kiadó ajánlatának elfogadása a Roadster magazin első és/vagy második és/vagy harmadik lapszámának megvásárlására, valamint a szerződés létrejöttére utaló szándéka, amely alapján Vásárló kötelezettséget vállal a visszaigazolt vásárlás díjának megfizetésére.

 1. A jogviszony létrejötte

A Kiadó és Vásárló közötti jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát a Vásárló elfogadja, azaz a Roadster Magazint vagy szóban vagy írásban megrendeli (a továbbiakban “Megrendelés”). A létrejött jogviszony a díj megfizetésével lép hatályba. A díj akkor tekintendő megfizetettnek, ha azt Vásárló készpénzben a Kiadó terjesztőjének megfizeti avagy az összeg igazolható módon a Kiadó számláján jóváírásra került(felfüggesztő feltétel).

 1. A Megrendelés

4.1. Megrendelés menete

A Megrendelés előterjesztése a www.roadster.hu oldalon leadott megrendeléssel történik.

Felhasználók a www.roadster.hu/elofizetes weboldalon kiválasztják a megrendelni kívánt kiadványt és példányszámot, a „Megrendelem” gombra kattintva elindíjták a megrendelést, majd megadják a megrendelés teljesítéséhez szükséges információkat (a személyes adatok kezelésével kapcsolatban lásd: https://roadster.hu/adatvedelmi-tajekoztato/). Az adatok megadását követően a megrendelés tartalma ellenőrzésre kerül (melyik lapszámot, milyen mennyiségben, milyen áron rendelnek meg), kiválasztják a szállítási és a fizetési módot, majd – az ÁSZF valamint az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését követően – a jelölő négyzetbe egérkattintással elhelyezhető pipával –elfogadják azokat.

Vásárlók a Befejezés gomb megnyomását követően a Simple Pay felületen keresztül kifizetik a megrendelés díját, melyet követően a Simple Pay automatikus e-mailt küld a sikeres fizetésről.

Amennyiben a bankkártyás fizetés sikertelen, a Simple Pay e-mailben tájékoztatja Vásárlót a sikertelenség tényéről, mely esetben Kiadó a megrendelést értelemszerűen nem teljesíti.

4.2. Visszaigazolás

Vásárlók a „Befejezés” gombra kattintva véglegesítik megrendelésüket, ezzel a rendszerünk rögzíti a megrendelést, melyről egy automatikus visszaigazolást küldünk a Vásárló által megadott e-mail címre. A visszaigazolás a vételi ajánlat elfogadását jelenti, mellyel a szerződés létrejött.

A visszaigazolás tartalmazza:

 1. a Vásárló nevét és címét, illetve Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Vásárlóval
 2. a megrendelt időszaki kiadvány megjelölését és példányszámát,
 3. az árat

 

4.3. A Megrendelés tartalmazza:

 1. a kiadvány megrendelt lapszámát, a lappéldány(ok) számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),
 2. a Vásárló nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév), pontos címét (megye, irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), telefonszámát és e-mail elérhetőségét, valamint opcionálisan életkorát
 3. a Címzett nevét (megjelölését) és pontos címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését) továbbá telefonszámát és e-mail elérhetőségét (ha van) amennyiben a Címzett nem azonos a vásárlóval;
 4. Számlázási  címet

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

Sikeres vásárlást követően Kiadó vásárlói érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt a kézbesítés időpontjál.

4.4. Adatellenőrzés

A Vásárló köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a Kiadónak a +  +36 70 338 0762 számon vagy az [email protected]roadster.hu e-mail círe küldött e.mailben haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül bejelenteni.

Amennyiben Vásárló késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, az ebből eredő károkért (eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítése, nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

Amennyiben Vásárló más Címzett részére rendeli meg a magazint, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

4.5.  Díjfizetés

A vételár megfizetése bankkártyás fizetéssel Simple Pay felületen történik.

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban legkésőbb a megrendelést követő 48  óráig van lehetőség korrigálni, módosítani. Kiadó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre áll módjában kiállítani.

Az a bankkártyás fizetésnek külön felszámított díja nincs, az a Felhasználók számára díjmentes.

A bankkártyás fizetés során a weboldal üzemeltetői semmilyen adatot nem kezelnek és nem rögzítenek, a bankkártyatulajdonosok fizetéskor megadott adatait a Simple Pay mint adatkezelő rögzíti és tárolja.

A Sinple Pay adatai:

 • Üzemeltető : OTP Mobil Szolgáltató kft
 • Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466
 • Adószám: 24386106-2-43
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77549/2014, NAIH-95127/2016, NAIH-   95128/2016, NAIH-102026

A Simple Pay Adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon található:  http://simplepay.hu/old/docs/201812/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20181219.pdf

4.6. Kézbesítés

Kiadó a megrendelt időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – a kézbesítésre jogosult Terjesztő igénybevételével – kézbesíti a Vásárló által megjelölt címre.

A Kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványai tekintetében Vásárló a  díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

A kézbesítéshez szükséges feltételeket a Vásárló az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles

 1. kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
 2. többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
 3. lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
 4. egyéb esetben a Vásárló kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell a levélszekrényt felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

A levélszekrényeket el kell látni a Vásárló vagy – amennyiben a címzett a Vásárlótól eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, elhelyezésűnek, méretűnek, biztonságúnak és zárhatónak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja a időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem Terjesztő, sem Kiadó felelősséget nem vállal.

4.7. Kézbesítési határidők

A megrendelt magazin első lapszámát a megrendeléstől számított három munkanapon belül a Magyar Posta részére továbbítjuk. A második lapszámot 2019. október 15-ét követően minden hét keddi napján (amennyiben az munkaszüneti vagy egyéb ünnepnapra esik, úgy az adott hét keddi napját követő első munkanapon) adjuk át a Magyar Posta részére.

Időszaki kiadvány kézbesítését a Magyar Posta a feldolgozást követően azonnal megkezdi, és 3 (három) munkanapon belül befejezi.

Vis major esetén, annak megszűnését követő munkanaptól az adott időszaki kiadvány a címzettek részére kézbesítésre kerül.

 1. Adatkezelés

5.1. A vásárlók, felhasználók személyes adatainak kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény szabályozza.

5.2. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, tudomásul veszi, hogy

 1. a Kiadó a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Vásárló által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően a jogviszony fennállása alatt, továbbá – a jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követően a Kiadó adatvédelmi tájékoztatójában (https://roadster.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ ) rögzített ideig, illetve a jogszabályok által előírt ideig a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Kiadó a saját, illetve leányvállalatai által küldendő, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, piackutatások, felmérések, új ajánlatokkal való megkeresés, valamint – a Vásárló kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában – a Player Media KFt. és leányvállalatainak partnereitől származó akciókról és ajánlatokról történő tájékoztatás céljából kezelje;
 2. a Kiadó a Vásárló vagy – ha nem azonos a Vásárlóval – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, kiadvány neve, példányszám, , a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Vásárlót megkeressék;
 3. a Kiadó, illetve az érdekében eljáró Terjesztő új lapszám megjelenésével kapcsolatos  ajánlattal megkeresse; illetve
 4. a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte.

 

5.3. A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), a Vásárlói (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatkezelési tájékoztatója a https://roadster.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ menüpontján keresztül érhető el.

5.4.  A Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó(k):

 • Magyar Posta Zrt.
 • Simple Pay (Otp Mobil Kft.)
 1. Tájékoztatási kötelzettség

Abban az esetben, ha a Kiadó a kiadvány kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Vásárlót írásban értesíteni. A Vásárló a periodika megváltozása esetében a kifizetett lappéldányokra jogosult marad, ilyen esetben a jogviszony a annak kiküldéséig automatikusan meghosszabbodik. Abban az esetben, ha a Kiadó a már megvásárolt időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, a Vásárló jogosult a már kifizetett lapszám árának visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti.

 1. A jogviszony megszűnése

A jogyviszony megszűnik:

 1. a megrendelt kiadványok kézbesítésével
 2. az időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
 3. a Vásárló elhalálozása esetén
 4. a Vásárló jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre került, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
 5. Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható.
 6. Kiadó általi megszüntetésével a fizetés sikertelensége esetén

A jogviszony az fenti a, a b) pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően szűnik meg. Amennyiben a jogviszony a b) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már kifizetett vételárat  30 napon belül az Vásárlónak visszafizetni.

 1. Reklamáció

8.1 A Kiadó, illetve kézbesítést végző Terjesztő a Vásárlókkal vagy – ha nem azonos a Vásárlóval– Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó, illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, a Vásárlót/Címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni a Vásárló azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Vásárló/Címzett neve, címe, Kiadvány)

8.2 A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el:

 1. a) TERJESZTŐ: [email protected]; +36-80-444-444
 2. b) Kiadó: [email protected]; +36 70 338 0762

8.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció, panasz kivizsgálásra kerül 15 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a 2013. évi V. törvény Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.4. Vásárló a panaszt érintő jogorvoslai kérelemmel az alábbi fórumokat veheti igénybe:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)
 • Lakóhely szerint illetékes Békéltető Testületek
 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  E-mail cím: [email protected]
  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 • Lakóhely szerint illetékes Békéltető Testületek (elérhetőségük megtalálható: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
 • Online Vitarendezési Platform

8.5. Az Online Vitarendezési Platform az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelete alapján jött létre annak érdekében, hogy az online kereskedelemben résztvevő felek az esetlegesen felmerülő jogvitáikat gyorsan és hatékonyan rendezhessék függetlenül attól, hogy az ügy rendezésében például a távolság meggátolná őket. Az ezen a felületen keresztül indított ügyekben Magyarországon élő vagy működő résztvevő esetében a vitarendező testület a Békéltető Testület.

Az Online Vitrendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A honlapot az Európai Bizottság működteti, az oldalon regisztrációt követően kezdeményezhető ügyrendezés a kiadó vagy a vásárló által, amennyiben a köztük fennálló jogvita nem került megnyugtatóan rendezésre.

 1. Záró rendelkezések

9.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövege a Kiadó honlapján minden vásárló számára hozzáférhető.

9.3 A Kiadó az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

9.4 Az időszaki kiadvány megrendelésével a Vásárló elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

9.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései irányadóak.

9.6. A Kiadó és Vásárló jogviszonyára, a távollévők között kötött szerződésre egyebekben– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet szabályozza.

9.7. Az Előfizető a Megrendeléssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a távollévőkről kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. 29 § (1) bekezdés a) és j) pontja alapján a 20 § szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.

9.8. Jelen ÁSZF 2019. május 15 napján lép hatályba és a 2019. május 15 napját követően létrejött jogviszonyokra vonatkozik.

 

Budapest, 2020. április 28.

 

Close
.
Iratkozz fel a hírlevelünkre!
Iratkozz fel a Roadster hírlevelére, hogy mindig értesülj a legizgalmasabb hírekről, sztorikról és véleményekről az utazás, a dizájn és a gasztronómia világából!
Feliratkozom